Thexton Armstrong BE BV (hierna: “Thexton Armstrong”) verwerkt persoonsgegevens en erkent het belang van de garantie voor het vertrouwelijk behandelen en het adequaat beschermen van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Thexton Armstrong in Belgie. Thexton Armstrong heeft haar Privacy statement afgestemd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Thexton Armstrong BE BV is de verwerkingsverantwoordelijke. Thexton Armstrong BE BV is een franchiseorganisatie en werkt samen met Franchisepartners. Thexton Armstrong BE BV is statutair gevestigd in Brussel en ingeschreven in het register van de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0728949159. Thexton Armstrong BE is gevestigd aan Konkelstraat 1, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Belgie. Contact persoon inzake de AVG: Erwin van Eck (erwin@thextonarmstrong.be)

2. Van wie verzamelen wij persoonlijke informatie?
De persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen en bewaren omvat (maar is niet beperkt tot) persoonlijke informatie over onder meer de volgende personen:

a) Potentiële klanten;
b) Klanten;
c) Medewerkers van klanten;
d) Potentiële (associate) Franchisepartners
e) (associate) Franchisepartners
f) Bezoekers aan onze website die zich registreren om informatie, onze nieuwsbrief en/of kmo-updates te ontvangen;
g) Vertegenwoordigers van klanten, dienstverleners of leveranciers.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Thexton Armstrong verwerkt persoonsgegevens, zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers en soortgelijke benodigde gegevens.

Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting dan wel het gerechtvaardigde belang van Thexton Armstrong.

Indien u persoonsgegevens van medewerkers van uw bedrijf aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren! U kunt deze privacy statement dan aan hun geven, zodat uw medewerkers kunnen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Wij adviseren u om het Thexton Armstrong Privacy statement goed door te lezen en eventueel een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Contact opnemen over uw persoonsgegevens kan via info@thextonarmstrong.be of +32 478 260 550.

4. Waarom verwerkt Thexton Armstrong persoonsgegevens?
Zoals elke organisatie heeft Thexton Armstrong persoonsgegevens nodig voor haar bedrijfsvoering. De aard van de dienstverlening brengt daarnaast met zich mee dat persoonsgegevens een noodzakelijk onderdeel zijn voor voorlichting aan prospects en kandidaat franchisepartners en advies die Thexton Armstrong aan haar klanten levert.

De wet stelt voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens. Rechtmatigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Thexton Armstrong gebruikt persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet worden genoemd. Hieronder worden de verschillende doelen genoemd waarvoor Thexton Armstrong persoonsgegevens verwerkt mét de bijbehorende grondslag voor deze verwerking.

De grondslag op basis waarvan Thexton Armstrong vrijwel alle persoonsgegevens verwerkt is de noodzaak voor een (goede) uitvoering van een overeenkomst of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst. Dit geldt voor alle dienstverlening die Thexton Armstrong voor haar klanten verzorgt, de overeenkomsten met leveranciers, de franchisepartners en alle bedrijfsvoering die daarvoor noodzakelijk is.

Daarnaast verwerkt Thexton Armstrong voor bijvoorbeeld het versturen van onze nieuwsbrief persoonsgegevens op basis van de grondslag van uw toestemming.

Vanuit service, verkoop en marketingdoeleinden, kan Thexton Armstrong jouw persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

5. Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Binnen Thexton Armstrong worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt door medewerkers en (Associate) Franchisepartners, die hier gelet op de afgesloten overeenkomst toegang toe moeten hebben. Conform de Algemene Voorwaarden werken alle (Associate) Franchisepartners en medewerkers met een geheimhoudingsplicht. Thexton Armstrong verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

a) Uitwisseling met strategische partners
Thexton Armstrong werkt samen met strategische partners die expert zijn in hun vakgebied en in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld ons inbound marketing bureau dat ons ondersteunt met Inbound Marketing.

b) Anonimiseren van uw persoonsgegevens
Thexton Armstrong kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot u als persoon of uw eventuele onderneming te herleiden.

6. Bewaartermijnen
Thexton Armstrong verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is. Direct na afloop van de gehanteerde bewaartermijn zal Thexton Armstrong de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

7. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Thexton Armstrong passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Thexton Armstrong gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Thexton Armstrong. Met de bewerkers heeft Thexton Armstrong een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze Privacy statement na te leven. Via ons e-mailadres info@thextonarmstrong.be kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

8. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Via ons e-mailadres (info@thextonarmstrong.be) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Thexton Armstrong zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen redelijke termijn na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Thexton Armstrong uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en Thexton Armstrong te verzoeken de verwerking te beperken. Thexton Armstrong zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens te beperken en/of te verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Thexton Armstrong u hiervan op de hoogte brengen.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per mail een verzoek indienen via info@thextonarmstrong.be Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (gegevensbeschermingsautoriteit.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over onze Privacy statement kunnen ook worden gericht aan via ons e-mailadres (info@thextonarmstrong.be).

9. Cookies
Om aangeboden informatie en dienstverlening relevanter te kunnen maken, maakt de website van Thexton Armstrong gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op uw computer. Een cookie bevat specifieke informatie zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van 6 maanden.

a) Overige tracking technologieën
Thexton Armstrong gebruikt tevens cookies van derde partijen zoals Google Analytics, Piwik, Mailchimp en Hubspot om website- & nieuwsbrief statistieken te verzamelen om de inhoud en functionaliteit van de website en marketing activiteiten verder te kunnen verbeteren. Wij en onze externe partners kunnen van tijd tot tijd andere, vergelijkbare technologieën gebruiken, zoals web beacons, pixels (of “clear gifs”) en andere tracking technologieën. Dit zijn kleine grafische bestanden die een uniek identiteit bevatten dat ons in staat stelt om te herkennen wanneer iemand onze websites heeft bezocht of, in het geval van web beacons, een e-mail heeft geopend die we hebben verzonden. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de patronen van gebruikers volgen van de ene pagina binnen onze websites naar de andere om te begrijpen of u naar onze websites bent gekomen via een online advertentie die wordt weergegeven op een website van een derde partij of om gerichte aanbiedingen en informatie te leveren aan u, om de prestaties van de site te verbeteren en om het succes van marketingcampagnes te meten. Hoewel u deze trackingtechnologieën niet specifiek kunt weigeren of uitschakelen, zijn deze technologieën in veel gevallen afhankelijk van onze cookies om goed te kunnen functioneren; dienovereenkomstig zullen in dergelijke gevallen het niet accepteren van onze cookies het functioneren van deze technologieën beperken.

10. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

11. Wijzigingen
Onze Privacy statement kan worden bijgewerkt. U vindt de meest recente privacy statement op onze website: https://www.thextonarmstrong.be/privacy-policy/